GÖREVLERİ

Hesap İşleri Müdürlüğü, belediye'nin vergi, resim, harçları ile çeşitli gelirlerin tahakkukunu ve tahsilini muhasebeleştirerek, belediye bütçesini hazırlar, bütçe ile ilgili gerekli ödemeleri yapar.

FAALİYETLERİ

  • Belediye Bütçesi'ni hazırlamak,
  • Bütçe Kesin Hesabı hazırlamak, 
  • Sayıştay'a, Yönetim Dönemi Hesabı cetvellerini hazırlamak,
  • Belediye yatırım programı çalışmaları, 
  • Belediye finans işlemlerinin koordinasyonu, 
  • Personel özlük haklarına ilişkin maaş ve ücretleri ödemek, 
  • Asker ailesi yardımı yapmak, 
  • Çeşitli mal ve hizmet alımlarına ilişkin yapılan giderleri ödemek.         

 

MALİ HİZMETLER PERSONELİ

mali-isler

 

EMLAK ŞEFLİĞİ

emlak-servis

Bu şefliğin görevleri aşağıda gösterilmiştir.

1) İmar Planlarında yol, meydan, park, çocuk bahçesi, yeşil alan kültürel tesisler v.b.
yerlerin ilgili Müdürlüğünce hazırlanan 5 yıllık program dahilinde istimlak işlemlerini yürütmek


2) Belediye taşınmazlarının yasa ve yönetmelikler çerçevesinde satış işlemlerini yürütmek.


3) 3194 Sayılı Yasanın 11.madde kapsamında bulunan imar planlarında; Meydan, yol, park,
yeşil saha, otopark, toplu taşıma istasyonu ve terminal gibi umumi hizmetlere ayrılmış yerlere
rastlayan Maliye Hazinesine ait yerlerin Belediyeye devrini sağlamak.


4) Belediye sınırları içinde veya dışında kurum, kuruluş ve şahıslara ait gayrimenkullerle
ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde ihdas, devir, temlik, intifa hakkı, irtifak hakkı ve benzeri
gayrimenkul mükellefiyet ve hakların tesislerini kurmak, alım, satım, kiralama, kiraya verme,
trampa veya tahsis işlemlerine ilişkin Başkanlık Makamının olurları doğrultusunda gerekli
işlemleri yapmak sözleşme, kontrat, protokoller hazırlamak ve işlemleri sonuçlandırmak.


5) Belediye taşınmazlarının yasa ve yönetmelikler çerçevesinde kiralama işlemlerini
düzenlemek.


6) Saray Belediyesinin mülkiyetinde olan gayrimenkullerin işgali halinde bunlar üzerindeki
yapılan işgallerin tahliyesi hususunda yasal tedbirleri almak.


7) İmar planı uygulaması sonucu meydana gelen yol fazlalarının ilgili parsel malikleri adına
ihdas ederek satış işlemlerini yapmak.


8) Yasalar çerçevesinde taşınmazlara ilişkin kıymet takdirlerinin yapılması için “Başkanlık
Takdir komisyonu ve Kıymet Takdir Komisyonu” teşkilini Başkanlık Onayı ile sağlamak.


9) Mülkiyeti Belediyemize ait olup, yasa ve yönetmelikler gereği, belediyemizin hüküm ve
tasarrufu altında bulunan ve Belediyemizin izini olmadığı halde işgal edilen Belediyemize ait
taşınmazlar üzerindeki fuzuli işgalleri ve sürelerini tespit ederek fuzuli işgal tutanaklarını tutmak.


10) Ecrimisil borçlarını komisyona tespit ettirip, tahakkuklarını yaparak, tahsilini sağlamak
için şagile gerekli tebligatı yapmak, itiraz veya ecrimsilin ödenmemesi halinde ecrimisil alacağının
tahsili davasının açılmasını temin etmek, müdahalenin Men'i ve kal davalarını açmak.


11) 3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddeleri gereği oluşan ve tevhit şartı olan gayri
menkullerin satışını yapmak,


12) Müdürlük personelinin özlük ve sicil işlemlerini düzenli bir şekilde yürütülmesini
sağlamak.

 

VEZNEDAR

  

Görevleri :

- Mevzuat esaslarına göre tamamlanmış belgelere dayanarak ve usulüne uygun olarak para alma ve ödeme işlerini yapmak.

- Tahsil edilen ve ödenen paraların günü gününe kasa defterine kaydetmek ve bu kayıtların belgelere ve muhasebe kayıtlarına uyumluluğunu sağlamak.

- Para ve kıymetli evrakı kasada muhafaza ederek kasada bulunması gerekenden fazlasını zamanında gerekli yerlere yatırmak veya teslim etmek.

Adres & Telefon


Ayaspaşa Mahallesi,
Bület Ecevit Parkı Arkası
Saray, Tekirdağ


Tel : 0 282 768 10 05

Fax: 0 282 768 00 55

Email: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Harita

escort samsun mersin escort bayan